Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha . Zlokalizowany jest w północnej...
Tereny inwestycyjne

„Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do wspierania zarówno małych lokalnych firmy jak i dużych...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 11

Projekt Mój biznes-moja szansa


Drodzy Uczestnicy Projektu!!!

      Na zakończenie realizacji projektu „Mój biznes-moja szansa” pragniemy Państwu podziękować za współpracę przy tak wielkim przedsięwzięciu, którego celem było wsparcie samozatrudnienia i promocja postaw przedsiębiorczych w powiecie człuchowskim.

Życzymy Wam Drodzy Przedsiębiorcy dalszych sukcesów, pomyślności i wytrwałości w realizacji marzeń związanych z prowadzeniem własnych i biznesów.                                                        

Beneficjenci Pomocy!         

Przypominamy, iż w związku z uczestnictwem w projekcie „Mój Biznes – moja szansa” na podstawie § 5 ust. 2 Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,   Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie stale monitoruje prawidłowość wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, w szczególności przez weryfikację prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu.

W związku z powyższym w przypadku wysyłanej do Państwa korespondencji e-mail  w okresie:  styczeń – czerwiec 2015r. dot. ww. zakresu prosimy o zwrotną pilną odpowiedź.                                                

 

 Beneficjenci Pomocy!

W grudniu 2014r. zakończyliśmy cykl drugich wizyt monitoringowych, które odbyły się w każdej siedzibie nowopowstałej firmy w ramach projektu „Mój biznes – moja szansa”. Wizyty te  potwierdziły fakt prowadzenia działalności gospodarczej i poprawność wydatkowania środków finansowych w ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej.

W związku z uczestnictwem w ww. projekcie przypominamy, iż otrzymana dotacja inwestycyjna jest bezzwrotną formą wsparcia finansowego, jednakże po spełnieniu szeregu obowiązków wynikających z umowy. Podstawowym obowiązkiem uczestnika projektu jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym czasie niedopuszczalne jest zawieszenie bądź zamknięcie firmy, gdyż skutkuje to zwrotem otrzymanych środków unijnych wraz z należnymi odsetkami.                           

 

 INFORMACJA

Beneficjenci Pomocy!

Przypominamy, iż zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, stanowiącym załącznik do umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zbliża się końcowy termin poniesienia ostatniego wydatku z dotacji inwestycyjnej przyznanej w ramach projektu "Mój biznes-moja szansa".

Zgodnie z umową o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni, licząc od daty dokonania ostatniego zakupu, na podstawie załącznika nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.

 

 INFORMACJA  

Beneficjenci Pomocy!

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Mój biznes-moja szansa", które zamieszczone są u dołu strony.

Ponadto informujemy, iż dniu 30.06.2014r odbędzie się podpisanie umów o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.  

  

INFORMACJA 

Drodzy Beneficjenci Pomocy!

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz ze współmałżonkami na uroczyste podpisanie umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, które odbędzie się w dniu 20 czerwca  br. o godzinie 13:00  w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

Ponadto informujemy, iż w tym dniu należy złożyć do sekretariatu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego  (Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).

Do wniosku należy załączyć:

 • potwierdzenie wykonania podstawowej usługi szkoleniowo-doradczej,
 • biznes plan,
 • wpis do KRS lub innego właściwego rejestru,
 • kopia nadania nr REGON,
 • kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA)/KRUS,
 • oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego),
 • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis  (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),
  lub
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych)
  Uwaga:                                                                              

W przypadku, gdy niektóre z załączników zostały przedłożone przez uczestników projektu na etapie wnioskowania o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez beneficjenta aktualizacji złożonych załączników.

Ww. załączniki znajdują się u dołu strony.                                             

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo!

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia ostateczną listę rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu "Mój biznes-moja szansa", 
 która zamieszczona jest u dołu strony.

Dodatkowo informujemy, iż w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku zakończenia procedury odwoławczej oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ostatecznie jednorazową dotację inwestycyjną otrzyma 21 osób.
                                                          

  

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo!

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia wstępną listę rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu "Mój biznes-moja szansa", która zamieszczona jest u dołu strony.        

 

   ZMIANY DO REGULAMINU

Szanowni Państwo!

 W związku ze zmianami do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Mój biznes-moja szansa” publikujemy zaktualizowany Załącznik Nr11-Oświadczenie uczestnika projektu o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik Vat  oraz  zaktualizowany Załącznik Nr7- Karta oceny merytorycznej, do niniejszego Regulaminu, które zostały zamieszczone u dołu strony.

 

              INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU                                 

Szanowni Państwo!

Kolejnym etapem uczestnictwa w projekcie pt.: „Mój biznes-moja szansa” jest złożenie wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z wymaganymi załącznikami.

Uczestnicy projektu „Mój biznes-moja szansa” mogą składać stosowne dokumenty w terminie: 22-23.05.2014r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowany będzie w godz. od 7.00 do 15.00. Wniosek należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno. W obu przypadkach decyduje data wpływu.

Wzory wniosku i załączników dostępne są w biurze projektu w godz. od 7.00 do 15.00 oraz poniżej strony do pobrania.

 

   SPOTKANIE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Informujemy, iż w dniu 16 kwietnia b.r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Mój biznes-moja szansa”.

Na spotkaniu zostaną podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy o świadczenie podstawowych usług szkoleniowo-doradczych.

Uczestnikom projektu zostanie przekazany harmonogram doradztwa i szkoleń. 

Serdecznie zapraszamy!               

 

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia ostateczną listę rankingową uczestników do projektu "Mój biznes-moja szansa", która zamieszczona jest u dołu strony.  

 

 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia wstępną listę rankingową uczestników do projektu "Mój biznes-moja szansa", która zamieszczona jest u dołu strony.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Informujemy, iż w dniu 17 marca 2014r o godz. 15.00 zakończyliśmy nabór formularzy rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Mój biznes-moja szansa”.

W ramach rekrutacji do projektu wpłynęło 79 formularzy rekrutacyjnych. W dniu 17 marca 2014r zakończyliśmy ocenę formalną złożonych formularzy rekrutacyjnych.

II etapem rekrutacji do projektu „Mój biznes-moja szansa” będzie merytoryczna ocena złożonych formularzy i indywidualna rozmowa z Komisją Rekrutacyjną, w tym rozmowa z doradcą zawodowym. 

 

ZMIANY DO REGULAMINU

 W związku ze zmianami do Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Mój biznes-moja szansa” w paragrafie 4 Ocena formalna formularza rekrutacyjnego - ustępy: 11, 12, 13, 14 oraz paragrafie 5 ustęp 19 publikujemy zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników do projektu pn. „Mój biznes-moja szansa”, który zamieszczony jest u dołu strony.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w okresie dwóch tygodni, tj. od dnia 03.03.2014r. do dnia 17.03.2014r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. O przyjęciu decyduje data wpływu do sekretariatu Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

Do wypełnionego formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu) należy dołączyć następujące dokumenty:

a)      Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu,

b)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu,

c)       Aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem,

d)      Kserokopię dowodu osobistego (należy przedstawić wyłącznie dane osobowe, które mogą być przetwarzane przez Beneficjenta, pozostałe dane dotyczące uczestnika projektu należy zakreślić w sposób uniemożliwiający odczytanie danych),

e)  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy.

     Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Mój biznes-Moja szansa” serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji uczestników projektu oraz z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu.

 

 

 Miasto i Gmina Debrzno / Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” realizują projekt:

"MÓJ BIZNES-MOJA SZANSA"  

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt adresowany jest do osób:

 • bezrobotnych,
 • w wieku 18-64 lata,
 • zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego,
 • korzystających z pełni praw publicznych i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niezarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub nie prowadzących działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;


 Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają:

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze – cykl praktycznych szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, służące utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów i wątpliwości,
 • wsparcie finansowe - bezzwrotna jednorazowa dotacja inwestycyjna na założenie własnej działalności gospodarczej w kwocie do 40.000 PLN,
 • podstawowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 1 500 PLN na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

PROCEDURA REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona na przełomie luty / marzec 2014 r. Dokładny termin rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem zostanie umieszczony na stronie internetowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie www.perlowainwestycja.pl .

W wyżej wymienionym terminie również zostaną opublikowane:

 • Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami (w tym formularz rekrutacyjny)
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Do projektu zostanie przyjętych 25 osób <14K, 11M> (w tym min. 50% osób w wieku poniżej 30 roku życia oraz min. 30% osób niepełnosprawnych) z czego 20 osób <11K, 9M> otrzyma bezzwrotną jednorazową dotację inwestycyjną na założenie własnej działalności gospodarczej. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Osoby do kontaktu:

Iwona Kaczmarczyk - Specjalista ds. koordynacji merytorycznej projektu

Magdalena Bracik – Specjalista ds. obsługi grupy docelowej

Barbara Kucwaj – Specjalista ds. koordynacji finansowej projektu

Tel/fax: 59 722 13 33 lub kom. 664 883 597

 

 

Inkubator Przedsiębiorczości
Cierznie

Cierznie 64, 77-310 Debrzno
tel/fax. 59 722 13 33

www.perlowainwestycja.pl

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju
Miasta i Gminy Debrzno”

ul.Ogrodowa 26 77-310 Debrzno 
tel.:59 833 57 50, fax 59 833 71 79

www.stowdeb.pl

  

 

Dołączone pliki do pobrania:


Ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ostateczna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Wstępna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Zaktualizowany Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych - Karta oceny merytorycznej

Zaktualizowany Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych - Oświadczenie uczestnika projektu o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT

Ostateczna lista rankingowa uczestników do projektu Mój biznes-moja szansa

Wstępna lista rankingowa uczestników do projektu Mój biznes-moja szansa

Zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników do projektu


Regulamin rekrutacji uczestników do projektu


Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji (doc.)

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji (pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (doc.)

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (pdf)

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji (doc.)

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji (pdf)

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji

Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Biznes plan

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Karta oceny formalnej

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Oświadczenie

Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Oświadczenie uczestnika projektu o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT

Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Zaświadczenie o pomocy de minimis

Załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Wniosek o rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Karta oceny oraz zgodności z zasadami Działania 6.2

Załącznik nr 18 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków finansowych-Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 

Dołączone zdjęcia:


PROJEKTY
FACEBOOK

 

LICZNIK ODWIEDZIN