Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym ...
Tereny inwestycyjne

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! „Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do ...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 41

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC - I NABÓR


Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Uczestnicy Projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" korzystają ze wsparcia szkoleniowego, obejmującego bloki tematyczne: formalno - prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość i podatki, promocja firmy w mediach społecznościowych. Szkolenia odbywają się w trybie zdalnym.


 Ostateczna lista rankingowa

oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"


Ostateczna lista rankingowa do pobrania (pdf)


 Wstępna lista rankingowa


oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 

Wstępna lista rankingowa do pobrania (pdf)


Poniżej zamieszczamy zmiany do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".


Przypominamy, iż wymagane dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach wypełnionych w formie elektronicznej (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. b Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości), wszystkie wymagane rubryki w dokumentach muszą być wypełnione, oryginał i kopia wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki, oryginały dokumentów podpisane przez uprawnioną osobę.


Poniżej zamieszczamy zmiany do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".


Poniżej zamieszczamy zmiany do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".


 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

14 - 28 PAŹDZIERNIK 2020, w godz. od 8.00 do 15.00

O wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji mogą ubiegać się UP, którzy w ww. terminie złożą:

a) Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z Biznesplanem działalności przedsiębiorstwa (Załącznik Nr 3 do regulaminu),

b) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (Załącznik Nr 2 do regulaminu),

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 4 do regulaminu)

Dokumenty ww. należy dostarczyć do sekretariatu IPC osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Inkubator Przedsiębiorczości  Cierznie
Cierznie 64
77-310 Debrzno

Wymagane dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały (podpisane przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego) lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego za zgodność z oryginałem. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.

O przyjęciu dokumentów w terminie decyduje data i godzina ich wpływu.
Dokumenty przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Wyjątek stanowią ograniczenia związane z wprowadzeniem np. pandemii.


Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"


Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 


Z dniem 25 września 2020 roku zakończyliśmy I nabór do projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC". Wpłynęło 36 formularzy rekrutacyjnych. REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona dwukrotnie: WRZESIEŃ 2020 r. oraz MARZEC/MAJ 2021 r.

I nabór do projektu prowadzony będzie od 14 do 25 września 2020r.

Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Warunkiem przyjęcia do Projektu będzie złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji, tj. formularza rekrutacyjnego - Załącznik nr 1 do regulaminu  wraz z załącznikami:

1)  dokumenty poświadczające status na rynku pracy – oryginał/kserokopia:

a)  w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych, w tym długotrwale – aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane przez PUP względem miejsca zamieszkania,

b) w przypadku osób pracujących, zatrudnionych na umowę krótkoterminową / umowę cywilno-prawną - umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą na czas określony, która upływa w okresie realizacji Projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, z której wynikać będzie wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać rodzaj i  czas, na jaki została zawarta umowa oraz wysokość wynagrodzenia – dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będą wynikać niezbędne w/w informacje,

c)  w przypadku osób ubogich pracujących:

- dokument potwierdzający zatrudnienie (np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu) i dokument (np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub zaświadczenie pracodawcy o zarobkach netto i oświadczenie o składzie osobowym rodziny i ich dochodach netto), potwierdzający, że dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu

 albo

 - dokument potwierdzający, że zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (np. umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy).

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie - Załącznik nr 2 do regulaminu;

3) dokumenty poświadczające niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych)  -  orzeczenie o niepełnosprawności;

4) dokumenty z ZUS potwierdzające status kandydata na rynku pracy: w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu;

5) inne zaświadczenia/oświadczenia wyżej niewymienionych niezbędnych do oceny kwalifikowalności kandydata do Projektu.


REGULAMINY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" - do pobrania poniżej.


 

Celem projektu
jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 40 os. (21K,19M) poprzez kompleksowe wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych), wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnych dotacji, finansowe wsparcie pomostowe.


Okres realizacji projektu: 29.06.2020 – 31.08.2022.


Grupa docelowa projektu:

a) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,

b) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat),

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

d) osoby ubogie pracujące,

e) osoby zamieszkałe na terenie powiatu człuchowskiego (z wyłączeniem miasta Człuchów),

f) osoby korzystające z pełni praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

g) osoby nie posiadające aktywnego wpisu w CEIDG, nie zarejestrowane w KRS lub nie prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy   poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


Najważniejszym efektem projektu jest utworzenie 40 nowych mikroprzedsiębiorstw, prowadzenie ich przez conajmniej 12m-cy, zwiększenie ich trwałości poprzez finansowe wsparcie pomostowe oraz utworzonych zostanie w nich minimum 10 miejsc pracy.


Wysokość jednorazowej dotacji – 23 050,00 PLN

Wysokość wsparcia pomostowego przyznanego od 6 do 12 miesięcy – 2500,00 netto PLN (ostatecznie wysokość zależy od rzeczywiście ponoszonych kosztów).  

Wartość projektu: 2 183 870,61 zł

Kwota dofinansowania: 2 057 683,55 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: tel. 668 328 243.

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE!


 

Dołączone pliki do pobrania:


Ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa

Zmiany do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zmiany do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznaw. środ.fin - Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozp.dział.gosp.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznaw. środ.fin - Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego

Zmiany do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał.Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Formularz rekrutacyjny do projektu

Zał.Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie (doc)

Zał.Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie -Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie (pdf)

Zał.Nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał.Nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Karta oceny predyspozycji zawodowych kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej

Zał.Nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zał.Nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do zbioru CST

Zał.Nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał.Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Biznesplan (wzór)

Zał.Nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał.Nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gosp.wraz z biznesplanem

Zał.Nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozp.działaln.gosp.wraz z biznesplanem

Zał.Nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości-Karta oceny wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał.Nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości-Oświadczenie współmałżonka Uczestnika Projektu (doc.)

Zał.Nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (wzór)

Zał.Nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej (wzór)

Zał.Nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Rozliczenie wydatków przyznanego wsparcia pomostowego finansowego