Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha . Zlokalizowany jest w północnej...
Tereny inwestycyjne

„Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do wspierania zarówno małych lokalnych firmy jak i dużych...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 42

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC - II NABÓR


Ostateczna lista rankingowa


oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 

Ostateczna lista rankingowa do pobrania (pdf) 


 

Wstępna lista rankingowa


oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 

Wstępna lista rankingowa do pobrania (pdf) 


 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"


 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

22 kwiecień - 7 maj 2021, w godz. od 8.00 do 15.00

O wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji mogą ubiegać się UP, którzy w ww. terminie złożą:

a) Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z Biznesplanem działalności przedsiębiorstwa (Załącznik Nr 3 do regulaminu),

b) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (Załącznik Nr 2 do regulaminu),

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 4 do regulaminu)

Dokumenty ww. należy dostarczyć do sekretariatu IPC osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Inkubator Przedsiębiorczości  Cierznie
Cierznie 64
77-310 Debrzno

Wymagane dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały (podpisane przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego) lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego za zgodność z oryginałem. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.

O przyjęciu dokumentów w terminie decyduje data i godzina ich wpływu.
Dokumenty przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Wyjątek stanowią ograniczenia związane z wprowadzeniem np. pandemii.


 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 


Poniżej zamieszczamy zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".

Zmiany do Regulaminów - do pobrania


 REKRUTACJA DO PROJEKTU

II Nabór do projektu prowadzony będzie od 15 do 26 marca 2021r.

Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Warunkiem przyjęcia do Projektu będzie złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji, tj. formularza rekrutacyjnego - Załącznik nr 1 do regulaminu  wraz z załącznikami:

1)  dokumenty poświadczające status na rynku pracy – oryginał/kserokopia:

a)  w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych, w tym długotrwale – aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane przez PUP względem miejsca zamieszkania,

b) w przypadku osób pracujących, zatrudnionych na umowę krótkoterminową / umowę cywilno-prawną - umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą na czas określony, która upływa w okresie realizacji Projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, z której wynikać będzie wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać rodzaj i  czas, na jaki została zawarta umowa oraz wysokość wynagrodzenia – dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będą wynikać niezbędne w/w informacje,

c)  w przypadku osób ubogich pracujących:

- dokument potwierdzający zatrudnienie (np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu) i dokument (np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub zaświadczenie pracodawcy o zarobkach netto i oświadczenie o składzie osobowym rodziny i ich dochodach netto), potwierdzający, że dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu

 albo

 - dokument potwierdzający, że zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (np. umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy)

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie - Załącznik nr 2 do regulaminu;

3) dokumenty poświadczające niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych)  -  orzeczenie o niepełnosprawności;

4) dokumenty z ZUS potwierdzające status kandydata na rynku pracy: zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu (dotyczy osób bezrobotnych);

5) inne dokumenty wyżej niewymienione (jeśli dotyczy).


 REGULAMINY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" - do pobrania poniżej.


 

 

Dołączone pliki do pobrania:


Ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa

Zmiany do Regulaminów

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. Nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zał. Nr 2 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Zał. Nr 3 - Biznesplan (wzór)

Zał. Nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)

Zał. Nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. Nr 5 - Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. Nr 6 - Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. Nr 7 - Karta oceny wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. Nr 8 - Oświadczenie współmałżonka Uczestnika Projektu

Zał. Nr 9 - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. Nr 10 - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Zał. Nr 11 - Rozliczenie wydatków przyznanego wsparcia pomostowego finansowego

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. Nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do projektu (pdf)

Zał. Nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do projektu (doc.)

Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (pdf)

Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (doc.)

Zał. Nr 3 - Karta oceny Formularza do projektu

Zał. Nr 4 - Karta oceny predyspozycji zawodowych Kandydata

Zał. Nr 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. Nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu do zbioru CST (pdf)

Zał. Nr 7 - Oświadczenie Uczestnika Projektu do zbioru ZRPOWP (pdf.)